Volle name | Full name:
Noemnaam | Name:
Telefoon | Telephone:
Beroep | Occupation:
Posadres | Postal address:
Dorp/Stad | Town/City:
Land | Country:
Sedert | Since:
Faks | Fax:
E-pos | E-mail:

U Facebook profiel naam:

U Twitter profiel naam:
U Linkedin profiel naam:
U Instagram profiel naam:

is u lid van ons Jordaan / Jourdan  Familie Navorsing(family research) Facebook  groep?

Dui asseblief aan hoeveel eksemplare van die volledige Jordaan boek u sou wou bestel in die toekoms. | Please give an indication of how
many copies of the complete Jordaan book you would like to order in the future:

HoŽ kwaliteit foto kan gestuur word aan jordaan@mjsjordaan.co.za vir plasing in boek by u naam.  (Gebruik verwysingsnommer en of volle naam soos hierbo gebruik in email |  A high quality photo can be sent to jordaan@mjsjordaan.co.za to add in the book along with your name.  (Please use your reference number and/or full name as used above in your email)

Indien u van nog mense weet wat ons by die boek kan betrek, voorsien asb. 'n naam en kontaknommer |  In case you know of other people that we can add to the book, please provide a name and contact number:

Verwysings | Referrals:

Naam, Sel No & Epos | Name, Cell Nr & Email
1. 
2. 
3. 
4. 

JORDAAN VRAELYS / JORDAAN QUESTIONNAIRE

Naam | Name:
Posadres | Postal Address:
Tel:  Werk | Work
Tel:  Huis | Home
Tel:  Sel | Cell
Beroep | Occupation:
Huistaal | Home Language:
U volle name | Full Name:
E-pos | E-mail:
Geboortedatum | Birth Date:
Geboorteplek | Birth Place:
U eggenoot se naam en nooiensvan |
Name and maiden name of spouse:
Geboortedatum van eggenote |
D
ate of birth of spouse:
Haar/sy ouers se name |
N
ames of spouse's parents:
Doop plek | Place of Christening:
Troudatum | Wedding date:
Plek | Place:

Vorige huwelike | Previous marriages:

Naam | Name: 1. Troudatum | Wedding date: 1.
  2.   2.
Sterfdatum | Date of death: 1. Skeidatum | Date of divorce: 1.
  2.   2.

Permanente saambly-verhoudings | Permanent live-in relationships:

Ek bly sedert | Since: Saam met | With:
Gebore op | Born on: Te | At:

U kinders | Your children

1. Volle name | Full name: Geboortedatum | Date of birth:
Geboorteplek | Place of birth: Sterfdatum | Date of death:
Getroud op | Married on: Met | With:
Te  | At: E-pos | E-mail:
       
2. Volle name | Full name: Geboortedatum | Date of birth:
Geboorteplek | Place of birth: Sterfdatum | Date of death:
Getroud op | Married on: Met | With:
Te  | At: E-pos | E-mail:
       
3. Volle name | Full name: Geboortedatum | Date of birth:
Geboorteplek | Place of birth: Sterfdatum | Date of death:
Getroud op | Married on: Met | With:
Te  | At: E-pos | E-mail:
       
4. Volle name | Full name: Geboortedatum | Date of birth:
Geboorteplek | Place of birth: Sterfdatum | Date of death:
Getroud op | Married on: Met | With:
Te  | At: E-pos | E-mail:
       
5. Volle name | Full name: Geboortedatum | Date of birth:
Geboorteplek | Place of birth: Sterfdatum | Date of death:
Getroud op | Married on: Met | With:
Te  | At: E-pos | E-mail:
       
6. Volle name | Full name: Geboortedatum | Date of birth:
Geboorteplek | Place of birth: Sterfdatum | Date of death:
Getroud op | Married on: Met | With:
Te | At: E-pos | E-mail:

U broers en susters | Your brothers and sisters:

Volle name | Full name: Geboortedatum | Date of birth:
E-pos | E-mail: Sterfdatum | Date of death:
       
Volle name | Full name: Geboortedatum | Date of birth:
E-pos | E-mail: Sterfdatum | Date of death:
       
Volle name | Full name: Geboortedatum | Date of birth:
E-pos | E-mail: Sterfdatum | Date of death:
       
Volle name | Full name: Geboortedatum | Date of birth:
E-pos | E-mail: Sterfdatum | Date of death:
       
Volle name | Full name: Geboortedatum | Date of birth:
E-pos | E-mail: Sterfdatum | Date of death:
       
Volle name | Full name: Geboortedatum | Date of birth:
E-pos | E-mail: Sterfdatum | Date of death:
       
  Volle name |
Full name
Geboortedatum |
Date of birth
Sterfdatum |
Date of death
U vader | Your father:
U moeder | Your mother:
U moeder se vader |
Your mother's father:
en U moeder se moeder |
Your mother's mother:
U vader se broers en susters |
Your father's brothers and sisters:
U oupa | Your grandfather:
U ouma | Your grandmother:
U ouma se vader | Your
grandmother's father:
en U ouma se moeder | Your grandmother's mother:
U oupagrootjie | Your great-grandfather:
U oumagrootjie | Your great-grandmother:
U oupagrootjie se vader |
Your great-grandfather's name:
en U oupagrootjie se moeder |
Your great-grandfather's mother:

Ander inligting waaroor u beskik, soos staaltjies en name van plase/strate ensovoorts wat na Jordaan verwys. | Any other information, such
as stories or names of farms or streets, that references Jordaan.